Общи условия за използване на портала

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия за използване на този интернет сайт са предназначени за регулиране на отношенията между Lesno Trading (наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК) и потребителите на интернет сайта (наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ) при използването на интернет сайта (наричано по-долу УСЛУГАТА).

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Всякакви предложения и въпроси към ДОСТАВЧИКА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА могат да отправят на имейл адрес info@lesno.co. Адрес за кореспонденция с Lesno Trading: Rautistrasse 150, 8048, Zürich, Switzerland, +41 325 44 84.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя информационен портал за безплатни и платени обяви в България.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Чл. 4. (1) Използването на УСЛУГАТА не изисква регистрация на интернет сайта на ДОСТАВЧИКА. (2) Договорът за предоставяне на УСЛУГАТА от ДОСТАВЧИКА се счита сключен въз основа на настоящите общи условия от момента на първото използване на УСЛУГАТА от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването й.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ И ДОСТАВЧИКА

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва УСЛУГАТА добросъвестно и по предназначение. (2) При използването на УСЛУГАТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предоставя вярна и актуална информация. (3) При използването на УСЛУГАТА ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма правото да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели. (4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не използва УСЛУГАТА в противоречие с приложимото законодателство в Република България. Чл. 6. (1) С оглед повишаване качеството на УСЛУГАТА, извършване на профилактика на интернет сайта, отстраняване на повреди и други дейности по преценка на ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничава или преустановява предоставянето на УСЛУГАТА. (2) ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за последиците, включително настъпили вреди от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, ограничаването на достъпа или използването на УСЛУГАТА. (3) ДОСТАВЧИКЪТ има правото да променя едностранно и без да уведомява за това ПОЛЗВАТЕЛЯ настоящите общи условия. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който използва УСЛУГАТА приема новите общи условия от момента на използването на УСЛУГАТА след промяната им.

VI. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА безплатно и платено в зависимост от вида обявата. (2) ДОСТАВЧИКЪТ има правото едностранно да променя модела за използване на УСЛУГАТА, включително като въведе задължителна регистрация за достъп до УСЛУГАТА или въведе цена за използване на УСЛУГАТА. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ ще предоставя своевременно актуална информация на интернет сайта си относно всяка промяна в условията за използване на УСЛУГАТА. Чл. 8. (1) Всеки ПОЛЗВАТЕЛ на интернет сайта на УСЛУГАТА може да зарежда или да отпечатва отделни страници от настоящия интернет сайт при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права и друго приложимо законодателство. (2) Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази интернет страница без предварително писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. (3) Забранено е включването на каквито и да е връзки към интернет страницата на УСЛУГАТА в друг интернет сайт без предварително писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. (4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за информация, съдържаща се в интернет сайтове, към които препраща сайта на УСЛУГАТА. Чл. 9. (1) Ползването на УСЛУГАТА е изцяло за сметка и риск на ПОЛЗВАТЕЛЯ, при спазване ограниченията в полза на ДОСТАВЧИКА като титуляр на авторското право. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, предоставена посредством УСЛУГАТА.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не обработва лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИ за целите на предоставяне на УСЛУГАТА. Ако и доколкото е необходимо обработването на лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ за използване на някоя от функционалностите на интернет сайта, ДОСТАВЧИКЪТ действа при спазване на приложимото право относно защитата на личните данни.

IX. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ

Чл. 12. Настоящият интернет сайт използва следните видове бисквитки: Вид: дата на последно посещение Цел: проследяване на последна активност с цел актуализация на бисквитката Описание: съдържа се датата на последната визита на сайта

X. РАЗНИ

Чл. 13. Компетентен орган в Република България по надзор дейността на ДОСТАВЧИКА в отношенията му с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на УСЛУГАТА е: Комисия за защита на потребителите Адрес: гр. София, 1000, пл. "Славейков" 4А, ет. 3, 4 и 6 тел.: 02/933 05 65, факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 www.kzp.bg Чл. 14. Настоящите Общи условия са в сила от 01.10.2019г.